Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  Zarząd  Samorządu Uczniowskiego tworzą:

PRZEWODNICZĄCA – Magdalena Połchowska

ZASTĘPCA –  Kamila Litwa

SEKRETARZ – Dominik Rak

SKARBNIK  – Bartosz Chmura

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest  

mgr AGNIESZKA JEDYNAK  

 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności
  i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania,

 • rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych
  i turystyczno-krajoznawczych,

 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania
  na rzecz innych,

 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

 • podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,

 • organizowanie czasu wolnego.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

 
   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej