Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Woli Wielkiej

RODO
 

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Data: 2018-05-27            

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L.2016.119.1, informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (dzieci) jest Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej z siedzibą w Woli Wielkiej, Wola Wielka 31A, 39 – 218 Straszęcin i Przedszkole w Woli Wielkiej.

2.       Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej i Przedszkolu w Woli Wielkiej  jest Pan Adam Pryga (adres poczty elektronicznej:adampryga@zyrakow.pl lub Urząd Gminy Żyraków, p.16, tel. 146807116).

3.       Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej / Przedszkola (na podstawie art. 131 i 133 ustawy Prawo oświatowe), korzystania z wychowania przedszkolnego, wypełniania, kontroli i egzekucji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie art. 41 ust. 4 i art. 33 ust, 2 ustawy Prawo oświatowe), wypełniania, kontroli i egzekucji obowiązku szkolnego (na podstawie art. 35 i 41 ustawy Prawo oświatowe) oraz w celu realizacji innych statutowych zadań Szkoły/Przedszkola.

4.       Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), tj. w postaci wpisu do(lub umieszczenia w):

 • 1)      oddziałowego dziennika zajęć,

 • 2)     księgi  ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • 3)      księgi uczniów,

 • 4)      oddziałowego (klasowego) dziennika lekcyjnego,

 • 5)      dziennika zajęć w świetlicy,

 • 6)      dzienników innych zajęć, w których uczestniczy Pani/Pana dziecko, w tym dziennika zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dziennika (dzienników) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci (uczniów),

 • 7)     dziennika indywidualnych lub zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (jeżeli dziecko/uczeń w nich uczestniczy),

 • 8)      dziennika zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i doradcy zawodowego,

 • 9)     dziennika indywidualnych zajęć lub indywidualnego nauczania (jeżeli dziecko/uczeń w nich uczestniczy)indywidualnej teczki dziecka (ucznia) – uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ucznia objętego kształceniem specjalnym lub/i pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

 • 10)   arkuszu ocen ucznia

 • 11)   księdze arkuszy ocen,

 • 12)   innych dokumentach pracy szkoły, zaliczanych przez powołane wyżej rozporządzenie do dokumentacji przebiegu nauczania.

5.       Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 3, a w przypadku dokumentacji przebiegu nauczania określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji– przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz innych przepisów.

6.       PrzetwarzaniaPani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie wykraczającym poza zakres określony we wskazanych wyżej przepisach Administrator może dokonywać na podstawie Pani/Pana zgody.

7.       Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Minister Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej (na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej Dz. U. 2017, poz. 2159 z późn. zm.) oraz – w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia – firmy ubezpieczeniowe.

8.       Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają transferowi do kraju trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

9.       Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i swojego dziecka danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli nie sprzeciwiają się temu powołane wyżej przepisy.

10.   W przypadku stwierdzenia, że postępowanie Administratora w sprawie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

 

Dyrektor Szkoły
mgr Urszula Dydo

 (Administrator d.o.)

 

 
   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej